Rezultati Oznaka

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „MOSLAVINA“ raspisuje 

NATJEČAJ  

za Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – Mjera „Rad i staž i prijevoz“1 izvršitelj

Radni odnos za mjesto stručnog suradnika u LAG-u Moslavina zasniva se preko mjere „Rad i staž i prijevoz“ – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa,                                                                                                                                                                            na određeno vrijeme, u trajanju od 1 godine.

Stručni uvjeti:

 • završena viša ili visoka stručna sprema iz područja ekonomije
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na računalu, MS Office-a i korištenja Internet-a

Ostali uvjeti:

 • razvijene organizacijske sposobnosti
 • razvijene prezentacijske i pregovaračke vještine
 • sposobnost samostalnog i timskog rada
 • komunikativnost, motiviranost i predanost radu

Uvjeti HZZ-a:

Osoba koja se prijavljuje mora biti prijavljena na HZZ-u najmanje 30 dana i ne smije imati više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za koji se obrazovala i to:

 • mlade nezaposlene osobe u dobi 15-29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca,
 • mladi do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci,
 • mladi do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci.

U obzir dolaze kandidati s područja LAG-a Moslavina (gradovi Kutina, Popovača, Garešnica, Čazma i Ivanić-Grad te općine Lipovljani, Velika Ludina, Hercegovac, Velika Trnovitica, Križ, Dubrava i Kloštar Ivanić).

Natječaj provodi LAG „Moslavina“.

Opis radnog mjesta:

 • sudjelovanje u pripremi i provedbi EU projekata,
 • koordinacija i komunikacija s članovima LAG-a,
 • sudjelovanje na edukacijama, radionicama i sastancima,
 • istraživanje potreba LAG područja,
 • administrativni poslovi,
 • sudjelovanje u prikupljanju projektnih ideja i ostalih informacija potrebnih za izradu LRS LAG-a Moslavina te
 • obavljanje ostalih poslova po nalogu nadređenih.

Mjesto rada: Kutina.

Prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 • zamolbu
 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome ili uvjerenja o završenom studiju/stručnoj edukaciji
 • preslika uvjerenja/potvrde o završenim dodatnim programima izobrazbe, osobito iz područja EU fondova (ako je kandidat završio program izobrazbe)
 • preslika domovnice

Rok za podnošenje prijave je 14 dana od datuma objave natječaja, odnosno od 27.10.2016. do 11.11.2016. godine.

Prijave se dostavljaju isključivo poštanskim putem, u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu: LAG Moslavina, Tržna 8, 44 320 Kutina, s naznakom „Prijava na natječaj – Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Zakašnjele i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju propisane formalne uvjete natječaja i koje odabere Poslodavac, bit će pozvani na individualni razgovor radi utvrđivanja stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je odustao od istog.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem e-maila u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika objavljen je na web stranicama HZZ-a i na web stranici LAG-a Moslavina.

Natječaj- Razvoj poslovne infrastrukture

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 15.9.2016. do 31.12.2016.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave

Sažetak:

Cilj Poziva na dostavu projektnih prijedloga ‘Razvoj poslovne infrastrukture’ je razvoj i poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture i povećanje broja proizvoda/usluga koje ona omogućava. To će se postići poticanjem ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za proširenjem postojeće ili izgradnjom nove infrastrukture poput poduzetničkih centara, poslovnih inkubatora, poduzetničkih akceleratora, poslovnih i znanstveno-tehnoloških parkova. Takva infrastruktura će na lokalnoj odnosno regionalnoj razini doprinijeti poboljšanju dostupnosti poduzetničko poslovne infrastrukture MSP-ovima u svrhu njihovog olakšanog rasta i razvoja s ciljem  privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima. Prihvatljive su aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove ili održavanje i opremanje postojeće poduzetničko poslovne infrastrukture, u svrhu pružanja novih ili kvalitetnijih usluga poduzetnicima.

Prihvatljivi prijavitelji su Jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave te Poduzetničke potporne institucije upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture.

Prihvatljivi partneri su Jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave te Poduzetničke potporne institucije upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture.

Ukupna raspoloživa sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj predviđena za ovaj Poziv iznose 380.000.000,00 kuna

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna dok je najveći iznos20.000.000,00 kuna. Iznos i intenzitet potpore računa se metodom financijskog jaza.

Natječajna dokumentacija

Učestala pitanja i odgovori:

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv možete poslati isključivo pisanim putem na adresu e-pošte: P8.PPInf@minpo.hr ili putem faksa: +385-1-610-6498.

Objavljen Natječaj za provedbu podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije”

30. svibnja 2016. objavljen je Natječaj za provedbu podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije” (NN 48/16)

Svi zainteresirani Pravilnik mogu pronaći na slijedećem linku : Pravilnik podmjera 4.1, provedba operacije 4.1.3.

 

Natječaj za donacije 2016. – Svjetlo na zajedničkom putu

Hrvatska elektroprivreda d.d. objavljuje Natječaj za dodjelu donacija u 2016.

Predmet natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja:

 • Mladi – odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;
 • Umjetnost i kulturna baština – pomoć nadarenim umjetnicima; promocija hrvatske kulture u inozemstvu; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti;
 • Okoliš – projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;
 • Znanost i društvo – znanstveni projekti; poticanje kreativnosti i inovativnosti, projekti razvoja civilnog društva, osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije
 • Humanitarno djelovanje – karitativni projekti/programi i aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; zaštita i promicanje zdravlja; podrška osobama s invaliditetom, sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima, odgojnoobrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Organizacije civilnog društva (npr. udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice, i druge neprofitne organizacije) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja;
 • Ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (npr. vrtići, škole, fakulteti, učenički domovi, parkovi prirode…) koje nisu obuhvaćene u prvom stavku, ali su u skladu s uvjetima Natječaja prihvatljivi prijavitelji za financiranje programa i projekta
 • Imaju pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta;
 • Nisu prekršili odredbe o namjenskom korištenju sredstava Hrvatske elektroprivrede;
 • Uredno ispunjavaju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te poreza i drugih davanja prema državnom proračunu;
 • Protiv kojih se ne vodi se kazneni postupak;
 • Registrirani za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja.

Ukupna vrijednost Natječaja

 • Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 2.500.000,00 kuna
 • Financijska sredstva donirat će se za najviše 400 projekata.
 • Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt/program iznose najmanje 2.000,00 kuna, a najviše 35.000,00 kuna, te u prijavi nije dopušteno zatražiti veći iznos od Hrvatske elektroprivrede d.d.
 • Hrvatska elektroprivreda d.d. zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja, do trenutka javne objave rezultata na web stranici HEP-a d.d.

Način prijave i rokovi

 • Prijavitelji se prijavljuju na Natječaj putem on-line Prijavnice koja je za vrijeme trajanja Natječaja dostupna na web stranici www.hep.hr.
 • Prijavnici je potrebno priložiti svu dokumentaciju sukladno Uputi za prijavitelje
 • Prijavitelji mogu prijaviti samo jedan program/projekt za 2016. godinu
 • Prijave koje nisu pristigle na traženi način i u zadanom roku bit će isključeni iz Natječaja.
 • Trajanje natječaja – od 4. travnja do 3. svibnja 2016. godine
 • Rok za podnošenje prijave: zadnji dan natječaja do 16:00 sati
 • Očekivani rok za objavu rezultata na web stranici www.hep.hr – 5. srpnja 2016. godine

Natječajna dokumentacija i pojašnjenja

 • Natječajna dokumentacija – sadržana je u Uputi za prijavitelje, koja je njezin sastavni dio
 • Sva eventualna pitanja i zahtjeve za pojašnjenjima moguće je uputiti isključivo na e-mail donacije2016@hep.hr
 • Hrvatska elektroprivreda d.d. će ovlaštenim predstavnicima  odabranih prijavitelja, elektroničkom poštom uputiti prijedloge ugovore o donaciji radi potpisa i sklapanja ugovora.

VAŽNO

Sva komunikacija odvijat će se isključivo elektroničkim putem i to s e-mail adrese donacije2016@hep.hr na e-mail adresu koju je prijavitelj naveo u Prijavnici u polje „kontakt osoba predlagatelja“.

OBRASCI:

 • Prijavnica se ispunjava ovdje
 • Obrazac proračuna koji je obvezan prilog prijavnice preuzmite ovdje
 • Uputu za prijavitelje pogledajte/preuzmite ovdje.

Ovdje su nalaze obrasci za izvještaj koje ispunjavaju organizacije i ustanove koje će dobiti sredstva na natječaju:

 • Izvješće o provedbi projekta preuzmite ovdje
 • Financijski izvještaj o utrošenim sredstvima preuzmite ovdje

NATJEČAJ ZA UDRUGE

Pozivaju se sve udruge i neprofitne organizacije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čija su područja djelovanja ekologija, djeca, starije osobe ili oni koji obavljaju svoje poslove bez financijske naknade, da se prijave na natječaj.

Natječaj možete pročitati ovdje: Natječaj

Pravila za prijavu projekata možete preuzeti ovdje: Pravila

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje: Prijavnica

jana voda s porukom

Poziv na predstavljanje novog natječaja za udruge – “LokoVez”

Zaklada Slagalica iz Osijeka u suradnji sa Zakladom Zamah iz Zagreba pokreće novi program dodjele financijskih podrški pod nazivom “LokoVez” čiji je cilj riješiti konkretan problem u lokalnoj zajednici, uključiti i povezati građane te umrežiti poslovni i civilni sektor.

Prijaviti se mogu udruge sa područja Sisačko-moslavačke, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije.

Na predstavljanju će se udruge, potencijalni prijavitelji, moći upoznati sa pravilima natječaja i natječajnom dokumentacijom potrebnom za prijavu.

Više o samom natječaju saznajte na predstavljanju koje će se održati u četvrtak, 25.02.2016., u Kutini, Tržna 8 – u prostoru Gradske tržnice na 1. katu – sala za sastanke s početkom u 10 sati.

Poziv pogledajte na ovom linku.

Natječaj za stručno osposobljavanje

 

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „MOSLAVINA“ raspisuje

NATJEČAJ

za Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – Mjera „Rad i staž i prijevoz“1 izvršitelj

Radni odnos za mjesto stručnog suradnika u LAG-u Moslavina zasniva se preko mjere „Rad i staž i prijevoz“ – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, na određeno vrijeme, u trajanju od 1 godine.

Stručni uvjeti:

 • završena viša ili visoka stručna sprema
 • dobro poznavanje engleskog ili njemačkog jezika u govoru i pismu
 • dobro poznavanje rada na računalu, MS Office-a i korištenja Internet-a

 

Ostali uvjeti:

 • razvijene organizacijske sposobnosti
 • razvijene prezentacijske i pregovaračke vještine
 • sposobnost samostalnog i timskog rada
 • komunikativnost, motiviranost i predanost radu
 • vozačka dozvola „B“ kategorije

Osoba koja se prijavljuje mora biti prijavljena na HZZ-u najmanje 30 dana i ne smije imati više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za koji se obrazovala.

U obzir dolaze kandidati s područja LAG-a Moslavina (gradovi Kutina, Popovača, Garešnica, Čazma i Ivanić-Grad te općine Lipovljani, Velika Ludina, Hercegovac, Velika Trnovitica, Križ, Dubrava i Kloštar Ivanić).

Natječaj provodi LAG „Moslavina“.

Opis radnog mjesta:

 • sudjelovanje u pripremi i provedbi EU projekata,
 • koordinacija i komunikacija s članovima LAG-a,
 • sudjelovanje na edukacijama, radionicama i sastancima,
 • istraživanje potreba LAG područja,
 • administrativni poslovi,
 • sudjelovanje u prikupljanju projektnih ideja i ostalih informacija potrebnih za izradu LRS LAG-a Moslavina te
 • obavljanje ostalih poslova po nalogu nadređenih.

 

Mjesto rada: Kutina.

Prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 • zamolbu
 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome ili uvjerenja o završenom studiju/stručnoj edukaciji
 • presliku uvjerenja/potvrde o završenim dodatnim programima izobrazbe, osobito iz područja EU fondova (ako je kandidat završio program izobrazbe)
 • presliku domovnice

 

Rok za podnošenje prijave je 20 dana od datuma objave natječaja, odnosno od 17.12.2015. do 06.01.2016. godine.

Prijave se dostavljaju isključivo poštanskim putem, u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu: LAG Moslavina, Tržna 8, 44 320 Kutina, s naznakom „Prijava na natječaj – Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Zakašnjele i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju propisane formalne uvjete natječaja i koje odabere Poslodavac, bit će pozvani na individualni razgovor radi utvrđivanja stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je odustao od istog.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem e-maila u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika objavljen je na web stranicama HZZ-a i na web stranici LAG-a Moslavina.

Novi natječaj iz Vinske omotnice za sufinanciranje Promidžbe na tržištima trećih zemalja

 

U sklopu „Vinske omotnice“ – bespovratnih sredstava EU kojima je cilj povećanje konkurentnosti hrvatskih vinara i vinogradara kroz mjere restrukturiranja i konverzije vinograda, izgradnje i opremanje vinarija te projekte marketinga i promocije vina, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama 131/15 novi natječaj za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja. (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2788552.html)

Korisnici ove mjere su proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina (osim korisnika Državnog proračuna) te udruge proizvođača vina i zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina).

Dozvoljena ulaganja unutar mjere su objavljivanje reklama u medijima trećih zemalja (tisak, televizija, radio, internet), ulaganja u odnose s javnošću, promociju i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske, promotivne prodaje, ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja, ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja te ulaganje u provođenje istraživanja tržišta trećih zemalja. Detaljan popis prihvatljivih aktivnosti i troškova za mjeru Promidžba naveden je u Prilog I Natječaja.

Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50% prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore proračuna RH. Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je 200.000 eura.

Do sad je nakon 5 natječaja za mjeru Promidžbe ugovoreno 20 projekta s iznosom potpore od 6,4 milijuna kuna. Popis korisnika pogledajte ovdje:http://www.apprrr.hr/popis-korisnika-1138.aspx

Rok za podnošenje prijava na novi natječaj za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja traje do 31. prosinca 2015. godine.

Detaljne upute za podnošenje prijava s popisom obrazaca dostupne su u uputama za korisnike ovdje: http://www.apprrr.hr/vinska-omotnica-1033.aspx

 

Objavljen natječaj za provedbu Podmjere 4.1.– provedba Operacije 4.1.2.

 

Objavljen je natječaj za provedbu podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”. NN br. 128/ 2015

Detaljnije o samom natječaju pogledajte na sljedećoj adresi: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/natjecaj-za-provedbu-podmjere-4-1-provedba-operacije-4-1-2-zbrinjavanje-rukovanje-i-koristenje-stajskog-gnojiva-u-cilju-smanjenja-stetnog-utjecaja-na-okolis-nn-br-1282015%ef%bb%bf/

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 27. studenoga 2015. do 27. siječnja 2016.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 128/15.
Informacije o Mjeri 4 nalaze se ovdje.

Poništenje javnog natječaja za provedbu Operacije 4.1.2.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je 20.11.2015. u Narodnim novinama br. 126 objavila poništenje javnog natječaja za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš« (klasa: 440-12/14-01-01-01/0001; urbroj: 343-0100/01-15-037 od 27. X. 2015. (604)) objavljen u Narodnim novinama broj 118 od 28. listopada 2015.

Poveznica: http://narodne-novine.nn.hr/oglasi/default.aspx

Natječaji za provedbu Podmjere 4.1., provedba Operacije 4.1.1.

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je dva natječaja za provedbu Podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba Operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”.

Natječaji su objavljeni  u Narodnim novinama br. 121/15, od dana 4.11.2015. godine. Jedan natječaj odnosi se na sektor svinjogojstva i peradarstva, a drugi je raspisan za sektor voća i povrća.

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 EUR za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 EUR za ulaganja u ostalim sektorima te proizvođačke grupe/organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 11.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova, a moguće ga je uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova u slučajevima propisanim natječajem.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 4. studenoga 2015. do 15. siječnja 2016., a detalji su dostupni na sljedećim linkovima:

 

Objavljen natječaj za operaciju 4.1.2.; Odgoda natječaja za 4.2.1. do daljnjega

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 28. listopada 2015. u Narodnim novinama broj 118/15 natječaj za provedbu Podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”.

Korisnici su sve fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika neovisno o ekonomskoj veličini, a prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje su ulaganje u građenje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata, za vlastite potrebe od minimalno 70 % i ulaganje u poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu gnojiva – mineralnog i organskog gnojiva), za vlastite potrebe od minimalno 70 %. Prihvatljiv trošak za sufinanciranje je i stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine.

Najniža vrijednost javne potpore po projektu u ovoj operaciji je 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a najviša vrijednost može iznositi 1.000,000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Korisnicima je omogućeno zajednički provoditi ulaganja prihvatljiva u operaciji 4.1.2., ali će maksimalni iznos potpore i za takvo ulaganje iznositi 1.000,000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Za zajedničke projekte intenzitet javne potpore neće se uvećavati za dodatnih 20 postotnih bodova.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 28. listopada 2015. do 30. prosinca 2015., a detalje možete pronaći ovdje.

 

Ovom prigodom obavještavamo i potencijalne korisnike kako se NATJEČAJ ZA OPERACIJU 4.2.1. ODGAĐA DO DALJNJEGA, budući da je potrebno izvršiti detaljnu analizu prijava pristiglih na prvi natječaj. Napominjemo kako su troškovi izrade projektne dokumentacije, a koje su potencijalni prijavitelji imali pri pripremi projekata za ovaj, odgođeni natječaj, prihvatljiv trošak i na sljedećem natječaju.

Kreću nove potpore za poljoprivrednike – Podmjere 4.1 i 4.2

Krajem ovog i početkom sljedećeg mjeseca bit će otvoreni natječaji iz Podmjere 4.1. i 4.2. za proizvodnju, preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a ulaganja kroz dvije mjere pokrivaju najširi spektar troškova koje poljoprivrednici mogu imati za svoje investicije.

Za što se dodjeljuju bespovratna sredstva?

Poljoprivrednici svojim projektima mogu financirati npr. podizanje novih nasada, gradnju i opremanje svih vrsta objekata za uzgoj životinja, bilja i kultura, objekata za preradu i skladištenje, gradnju upravnih objekata u funkciji osnovne djelatnosti, nabavu traktora, ostale mehanizacije, opreme i gospodarskih vozila te izgradnju sustava za navodnjavanje. Prihvatljivi su troškovi u sektoru prerade mlijeka, mesa, peradarstva, voća i povrća, bilja, cvijeća, maslina te pčelinjih proizvoda. Moguće je financirati izgradnju sustava za obradu otpadnih voda, objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda kao i kupnju zemljišta (do 10% vrijednosti). I još mnogo toga….

Visina bespovratnih potpora do 5.000.000 EUR

Sredstva  bespovratne potpore osiguravaju se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Najniža vrijednost potpore iznosi 5.000 €, a najviša 5.000.000 €. Osnovni intenzitet potpore je 50% i može se uvećati do 90% u slučaju mladih poljoprivrednika, ekološke proizvodnje ili ulaganja u područja sa prirodnim ograničenjima. Projekti se, ovisno o Podmjeri, prijavljuju od 28.10.-15.01.2015.

Veliki interes / Ranije prijave imaju veće šanse

U prošlom, prvom natječaju iz istih Podmjera, poljoprivredna gospodarstva prijavila su ukupno 1.280 projekata tražeći prosječnu potporu od 69% u ukupnom iznosu od 2,6 milijardi kuna. Ukupna vrijednost prijavljenih projekata i ulaganja iznosila je 3,9 milijardi kuna. Zainteresiranima savjetujemo da pripremi projekata pristupe što prije, kako bi svoje projekte prijavili odmah nakon otvaranja gore spomenutog roka.

Više informacija o navedenim natječajima moći ćete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede www.ruralnirazvoj.hr i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju www.apprrr.hr.

Najava natječaja za podmjeru 4.1. i 4.2. Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede planira tijekom listopada i studenog 2015. godine raspisati natječaje za operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš unutar podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva te operaciju 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima unutar podmjere 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda mjere M04 Ulaganja u fizičku imovinu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.  – 2020.

U sklopu operacije 4.1.1. objavit će se dva natječaja. Jedan natječaj će se odnositi na sektore voća i povrća, a drugi na sektore svinjogojstva i peradarstva.

Ulaganja u zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš u okviru natječaja za operaciju 4.1.2. biti će prihvatljiva u svim sektorima.

Ulaganja u okviru natječaja za podmjeru 4.2. bit će prihvatljiva za sve sektore.

Odredbe Pravilnika Narodne novine br. 7/15 koje se odnose na integrirane i zajedničke projekte neće se primjenjivati u navedenim natječajima.

Povezanost poduzeća kod prijavljenih korisnika će se provjeravati u okviru operacije 4.1.1. i podmjere 4.2.

Više informacija o navedenim natječajima moći ćete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede www.ruralnirazvoj.hr i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju www.apprrr.hr.

Objavljen natječaj za podmjeru 6.1. Programa ruralnog razvoja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama broj 104/15 natječaj za provedbu podmjere 6.1. “Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima”, provedba tipa operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima“.

Korisnici ove mjere su mladi poljoprivrednici, osobe starije od 18 i mlađe od 40 godina na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od osamnaest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za potporu. Također, poljoprivredno gospodarstvo za koje korisnik traži potporu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 eura do 49.999 eura.

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu, a visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Napominjemo da korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu obzirom da se zahtjev za potporu podnosi u elektronskom obliku putem AGRONET-a. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 05. listopada 2015. do 23. prosinca 2015.  

Detaljnije o samoj podmjeri možete pronaći ovdje.

Novi natječaji za novac iz Vinske omotnice

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u petak, 2. listopada 2015. godine raspisat će nove natječaje za sve tri mjere iz tzv. europske Vinske omotnice. Cilj ovog programa je razvoj hrvatskog vinarstva i vinogradarstva kroz tri mjere: Restrukturiranje i konverzija vinograda, Investicija u vinarije i marketing vina i Promidžba na tržištima trećih zemalja.

Najmanji iznos potpore je 3.000 eura, a najveći 1,5 mil eura, ovisno o mjeri, a za završene projekte Agencija za plaćanja u poljoprivredi isplaćuje od 50% – 80% ukupno prihvatljivih troškova.

Odaziv na dosadašnje natječaje je vrlo veliki, pa je do sad odobreno čak 117 projekta za 72 milijuna kuna. Neki su projekti već završeni, a za njih je Agencija isplatila ukupno 12,5 milijuna kuna.

Novi natječaji bit će objavljeni u Narodnim novinama u petak, a sve informacije o tome kakvi se projekti mogu financirati i što je potrebno od dokumentacije za prijavu na natječaje, kao i česta pitanja i odgovori, možete pogledati ovdje:  http://www.apprrr.hr/vinska-omotnica-1033.aspx  

Sve dodatne informacije možete zatražiti e-mailom na: info@apprrrr.hr te na brojeve telefona: 01/6002 930 i 01/6002 187
Popis svih korisnika Vinske omotnice pogledajte ovdje:http://www.apprrr.hr/popis-korisnika-1138.aspx