natj

ZATVOREN

1. Izmjena 5. LAG Natječaja za TO 1.1.4. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Na svojoj 23. Sjednici, održanoj 27. travnja 2021. Upravni odbor LAG-a „Moslavina“ donosi Odluku o izmjeni 5. LAG Natječaja – 2. raspis za TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Lokalne razvojne strategije LAG-a „Moslavina“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

LAG Natječaj se mijenja u slijedećem dijelu; na 3. stranici, 1 Opće odredbe, 1.1 Predmet, svrha i raspoloživa sredstva Natječaja, dio iz teksta:

Raspoloživa sredstva: 1.698.975,00 HRK.“ mijenja se i glasi:

Raspoloživa sredstva:  3.397.950,00 HRK.

Ostali dijelovi Natječaja za provedbu Tipa operacije 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ se ne mijenjaju.

Prilog:

5_LAG_natječaj_TO_114_LRS LAG Moslavina_1. Izmjena

________________________________________________________________________________________________

Dana 15.10.2020. godine LAG “Moslavina” objavljuje 5. LAG Natječaj – drugi po redu za tip operacije 1.1.4. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan TO 6.3.1. i PRR.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom Natječaju iznosi 1.698.975,00 HRK, a visina pojedinačne potpore iznosi 113.265,0 HRK (15.000,00 €).

Potpora za ovaj tip operacije može se dodjeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa. Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale informacije vezane uz prijavu mogu se pronaći  u tekstu LAG Natječaja.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom s povratnicom od 3.11.2020. godine, a najkasnije do 10.12.2020. godine.

Obzirom na epidemiološku situaciju vezanu uz COVID-19, te na preporuku Stožera civilne zaštite, LAG „Moslavina“ neće organizirati planirane radionice u fizičkom obliku.

Za lakšu prijavu na Natječaj, složene su kratke upute za prijavitelje, kao i prezentacija s osnovnim informacijama o Natječaju; iznosu potpore, prihvatljivim aktivnostima projekta, prihvatljivim prijaviteljima, rokovima, natječajnoj dokumentaciji i sl.

U slučaju potrebe za dodatnim obrazloženjima ili pitanjima ista možete uputiti putem e-mail adrese: lag.moslavina@gmail.com ili na brojeve telefona 044 633 655, 091 443 2010 i 091 443 2011.

Organizirat će se mogućnost individualnih dolazaka, uz prethodnu telefonsku najavu, od 26.10. do 30.10.2020. godine u terminima; ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 10,00 sati te utorkom i četvrtkom od 13,00 do 15,00 sati.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

5_LAG_natječaj_TO_114_LRS LAG Moslavina

Upute za prijavitelje

Prezentacija TO 1.1.4.

PITANJA I ODGOVORI

vezani uz objavu 5. LAG NATJEČAJA – 2. RASPIS ZA TO 1.1.4. “POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pitanje 34. Vezano na otvoreni Lag natječaj za TO 1.1.4 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, molimo Vas informaciju da li je prihvatljiva kupnja sadnica crnog oraha u svrhu sadnje  višegodišnjih nasada.

Odgovor 34. Prihvatljiva je kupnja višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala u svrhu poljoprivredne proizvodnje. Sukladno tome, kupnja sadnica crnog oraha u svrhu podizanja višegodišnjeg nasada prihvatljiva je aktivnost.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pitanje 33. Da li korisnik može ulagati u kupnju novih traktorskih priključaka neovisno o tome što ne posjeduje svoj vlastiti traktor, niti će ga kupovati preko projekta?

Odgovor 33. Kako bi projektne aktivnosti bile prihvatljive za sufinanciranje putem ovog Natječaja, moraju se provoditi u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja. U trenutku slanja zahtjeva za isplatu iste se moraju upotrebljavati prema odobrenoj namjeni. Korisnik mora obrazložiti kako će koristiti traktorske priključke, odnosno iste staviti u funkciju, ako ne posjeduje traktor. Kod ispunjavanja Obrasca A te tablice Akcijski i financijski plan projektnih aktivnosti u Obrascu B Poslovni plan-tablični i opisni dio korisnik je dužan kod svake od navedenih aktivnosti odabrati kojem od ciljeva navedena aktivnost doprinosi te obrazložiti na koji način.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pitanje 32. Da li je prihvatljiva aktivnost gradnja nadstrešnice za skladištenje poljoprivrednih proizvoda?

Odgovor 32. Navedena aktivnost je prihvatljiva uz poštivanje svih drugih odredbi pravilnika i Zakona o građenju.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pitanje 31. Pitanje vezano za kriterij odabira broj 4 Povećanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva – Mogu li se dobiti bodovi na navedenom kriteriju ako korisnik kupuje plastenik za uzgoj povrća i postavlja ga na zemljište koje je već uračunato u EVPG priloženu na prijavi na natječaju?

Odgovor 31. Ako korisnik, kroz LAG Natječaj, namjerava provesti aktivnost kupnje i postavljanja plastenika za uzgoj povrća te isto prikazati kao povećanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, te po kriteriju 4 ostvariti bodove, minimalno 10% troškova projekta (bez općih troškova), mora se utrošiti na aktivnost kupnje i postavljanja plastenika. Također plastenik (poljoprivredna površina koju isti zauzima) mora biti upisan i vidljiv u dostavljenom Obrascu D. – FADEN kalkulatoru, a isto će se provjeravati i prilikom predaje konačnog Zahtjeva za isplatu.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pitanje 30. Poštovani, molim pojašnjenje vezano uz tekst 5. LAG Natječaja TO 1.1.4, kako slijedi:

„Nije dozvoljena promjena nositelja ili odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva od trenutka podnošenja prijave projekta do konačne isplate potpore. Nakon konačne isplate potpore, nositelj ili odgovorna osoba moraju ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva sve do proteka roka od pet (5) godina od konačne isplate potpore, ali nije obvezno da isti budu nositelji ili odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva. „

a) Da li je ovaj kriterij zadovoljen ako unutar 5 godina od konačne isplate potpore osoba koja je bila nositelj poljoprivrednog gospodarstva ostane unutar poljoprivrednog gospodarstva kao član, ali bude zaposlen u nekom drugom poduzeću? Konkretno, suprug je trenutni nositelj PG-a, ali želi PG prebaciti na svoju suprugu prije isteka roka od 5 godina. Mora li u tom slučaju nositelj PG-a koji tada postaje član PG-a plaćati doprinose i poreze kao da je zaposlen na tom PG-?

b) Mora li nositelj poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja projektne prijave biti zaposlen na tom PG-u i plaćati doprinose po toj osnovi ili može biti zaposlen kod druge pravne i fizičke osobe?

Odgovor 30.

a) Prihvatljivo je da osoba koja je u trenutku prijave bila nositelj poljoprivrednog gospodarstva nakon konačne isplate postane član poljoprivrednog gospodarstva i istovremeno bude zaposlen u nekom drugom poduzeću. U tom slučaju, član PG-a s obzirom da već plaća doprinose i poreze po osnovi tog drugog zaposlenja ne mora dodatno plaćati navedeno i po osnovi člana PG-a.

b) Natječajem nije propisano da nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti zaposlen na PG-u, odnosno prihvatljivo je da isti bude zaposlen u drugom poduzeću te po toj osnovi uplaćuje doprinose i poreze.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pitanje 29. Da bi korisnik dobio 8 bodova po kriteriju utjecaja na okoliš, da li oprema koja je spomenuta u objašnjenju mora biti traktorska oprema, ili bilo kakva nova oprema? Npr. da li je mješaona za stočnu hranu koja ima pogon na struju prihvatljiva ako je nova, i da li se za to dobivaju bodovi, ili mora biti traktorska oprema?

Odgovor 29. Da bi korisnik ostvario pravo na 8 bodova prema kriteriju br. 6. Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš – Sve aktivnosti prikazane u poslovnom planu uključuju kupnju novih traktorskih priključaka i/ili opreme. Nabavljena oprema mora biti u svrhu poljoprivredne proizvodnje i prerade, odnosno ne odnosi se nužno na traktorsku opremu.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pitanje 28. Imamo pitanje vezano uz bodovanje po kriteriju 4 – povećanje ekonomske veličine gospodarstva. U opisu kriterija je navedeno da se mora barem 10% iznosa projekta odnositi na povećanje ekonomske veličine.

Da li se priznaje ako se poveća ekonomska veličina kroz sijanje djeteline ili lucerne na površinama koje su nam bile pod ugarom?

Da li je kupovanje sjemena djeteline i lucerne prihvatljiva aktivnost (ili nije dozvoljena)?

Odgovor 28. Za ostvarivanje bodova prema kriteriju 4. Povećanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva (EVPG), korisnik u Obrascu A i Obrascu B Tablični dio, te u ispunjenom Obrascu D kalkulator za izračun EVPG, navodi s kojim aktivnostima i na koji način planira ostvariti povećanje ekonomske veličine na kraju ulaganja. Podizanjem novih nasada na površinama pod ugarom, ukoliko svi navedeni troškovi za povećanje ukupno iznose barem 10% iznosa projekta (bez općih troškova), korisnik može ostvariti bodove po navedenom kriteriju.

Aktivnost kupnje sjemena djeteline i lucerne prihvatljiva je u slučaju da se radi o višegodišnjoj sorti. Kupnja jednogodišnjeg bilja i sjemenja, te stočne hrane nisu prihvatljive aktivnosti.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pitanje 27. Pitanje vezano uz objavljeni natječaj i kriterij odabira: „6 – utjecaj na okoliš“: U objašnjenju kriterija stoji da se 10 bodova po ovom kriteriju dobiva prema sljedećem: “da bi nositelj projekta ostvario bodove aktivnosti u poslovnom planu moraju se odnositi na ekološku proizvodnju, a nositelj projekta mora biti evidentiran u nadležnom upisniku“.

Ukoliko korisnik u sklopu projekta nabavlja samo rabljenu mehanizaciju (traktorske priključke), a registriran je u upisnik ekoloških proizvođača i mehanizacija će se koristiti za obradu površina pod ekološkom proizvodnjom, da li je to dovoljno da se smatra kako se aktivnosti odnose na ekološku proizvodnju, i prema tome korisnik ima pravo na priznanje 10 bodova po ovom kriteriju?

Odgovor 27. Da bi korisnik ostvario 10 bodova na temelju kriterija br. 6 Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš aktivnosti u poslovnom planu moraju se odnositi na ekološku proizvodnju, a isto je potrebno obrazložiti u Obrascu A pod  Pitanjem 30. U tom slučaju nije potrebno da nabavljeni priključci i oprema budu novi.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pitanje 26. Pitanje vezano uz objavljeni natječaj i kriterij odabira: „3 – Sektor ulaganja“: U objašnjenju stoji da „iz aktivnosti koje se navode pod određeni sektor mora biti jasno vidljivo o kojem se sektoru radi – npr za sektor voćarstva ako se radi o podizanju novih nasada voća, … nabavi strojeva i opreme za branje i sortiranje voća“.

U slučaju da se nabavlja traktorski bušač rupa, sa namjenom za iskope rupa kod podizanje trajnog nasada kestena (budući da je jefinije nabaviti novi stroj nego platiti usluge), da li se navedena mehanizacija može svrstati u sektor voćarstva, budući da je jasna namjena nabave (podizanje trajnih nasada), ali se ne odnosi na branje i sortiranje voća već na fazu sadnje novih sadnica)? Ako je navedeno dozvoljeno u koju vrstu aktivnosti (Rbr iz natječaja) se svrstava?

Odgovor 26. Sukladno Natječaju prihvatljiva je nabavka traktorskog bušača rupa u svrhu podizanja novih nasada (šifra 4. kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme na listi prihvatljivih aktivnosti). S obzirom da je iz navedene aktivnosti vidljiva namjena korisnik može kod ispunjavanja tablice Prilog VI. Tablica izračuna bodova ko 3 navedeni trošak svrstati u sektor voće i povrće.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pitanje 25. Ako se korisnik bavi stočarstvom a livade i žitarice uzgaja isključivo za ishranu vlastite stoke, ali u ekonomskoj veličini ratarstvo ima veću SO vrijednost, da li mu se mogu priznati bodovi za sektor stočarstvo kada ima samo nabavu poljoprivredne mehanizacije i opreme? Naime istu će koristiti za obradu ratarskih površina, ali te površine u suštini služe za stočarstvo? Da li se može smatrati da on ulaže u sektor stočarstva?

Odgovor 25. U slučaju nabavke poljoprivredne mehanizacije koja služi sa obradu ratarskih površina korisnik ne može ostvariti bodove za sektor stočarstva bez obzira što se ratarske kulture upotrebljavaju u svrhu ishrane stoke.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pitanje 24. Da li je za bodove za radno iskustvo (kriterij 2) dovoljno s računala isprintati podatke iz Agroneta (dokumentacija broj 10 iz Priloga I) i priložiti ih, bez ovjere, budući da se printaju iz službenog registra? Da li je ista dokumentacija ako se bodovi traže za nositelja opg-a i za člana? 

Odgovor 24. Kako bi korisnik ostvario bodove za radno iskustvo prema kriteriju br. 2. Stručna sprema i/ili radno iskustvo nositelja ili člana OPG-a/ odgovorne osobe ili zaposlenika, dovoljno je priložiti ispis bez ovjere s računala iz aplikacije Agronet na kojem je vidljivo trajanje upisa u Upisnik, a isto vrijedi i za dokazivanje radnog iskustva člana OPG-a ukoliko se na temelju njega zatraže bodovi.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pitanje 23. Da li se može vosak/satne osnove kupiti u inozemstvu (Austrija)? Kupio bih ekološke satne osnove a koje iste u RH koštaju 45% više. Kupio bih ekološke za slučaj da prijeđem na ekološko pčelarenje, a i iz razloga jer sam tako siguran da u vosku neće biti rezidua određenih tvari koje se koriste u liječenju varoe a dokazano je da su kancerogeni.

Odgovor 23. Kupnja voska/satne osnove nije prihvatljivo ulaganje putem Natječaja jer se isti smatraju repromaterijalom. Troškovi provedbe aktivnosti mogu nastati i izvan RH, odnosno u Austriji uz napomenu da prilikom dokazivanja i pravdanja troška, odnosno podnošenja Zahtjeva za isplatu, dokument kojim se dokazuje kupovina (ponuda, račun, specifikacija, ugovor ili sl.) mora biti preveden na hrvatski jezik. Uz hrvatski jezik, priznaju se i dokumenti na engleskom jeziku.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pitanje 22. Htio bih se prijaviti na raspisani natječaj 1.1.4. Pčelar sam, imam opg, plaćam si doprinose i volio bih iskoristiti priliku da povećam proizvodnju pa sam mislio zatražiti sredstva za kupnju košnica – manji dio sa pčelama (od drugog pčelara), veći dio bez pčela, prazne nove košnice, dakle s vremenom bih sam razrojavao i naselio pčele u njih. Za to mi treba i vosak, odnosno satne osnove, za koje bih isto zatražio sredstva… Osim toga bih zatražio sredstva i za kupnju dva uređaja za sakupljanje otrova.

      Čitam dokumentaciju i nailazim na ovo: “Aktivnosti za koje je nositelj projekta ostvario potporu unutar Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine, Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje 2017. do 2019. godine i Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. ne mogu biti predmet prihvatljivih aktivnosti iz ovog Natječaja”

“Neprihvatljive aktivnosti:

…    Kupovina poljoprivrednih resursa koje su bili predmet izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva za koje se podnosi prijava projekta” …

Po ovom što sam citirao, da li ja mogu dobiti sredstva za navedeno? Pčelinje zajednice su predmet izračuna ekonomske veličine gospodarstva, a kroz nacionalni pčelarski program za razdoblje 2017.-2019. sam dobivao u dva navrata sredstva za košnice(nove, prazne) i za jedan uređaj za sakupljanje pčelinjeg otrova.

Odgovor 22. Putem raspisanog LAG Natječaja možete provoditi prihvatljive aktivnosti propisane LAG Natječajem, ali svi troškovi za planirane aktivnosti moraju nastati tek nakon prijave na LAG Natječaj. Ako ste kupiti košnice te uređaj za prikupljanje otrova putem potpora Nacionalnog pčelarskog saveza, onda iste aktivnosti ne mogu biti predmet ovog Natječaja.

Prihvatljive aktivnosti po ovom LAG Natječaju se odnose na sektor pčelarstva, ali uz napomenu da aktivnosti za koje je korisnik ostvario potporu unutar Nacionalnog pčelarskog programa ne mogu biti predmet potpore LAG Natječaja.

“Neprihvatljive aktivnosti:

…    Kupovina poljoprivrednih resursa koje su bili predmet izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva za koje se podnosi prijava projekta”

To znači da ako imate poljoprivredne resurse u najmu (zemlju ili životinje), a iste su bile osnova za izračun EVPG kada ste se prijavljivali na LAG Natječaj, da iste poljoprivredne resurse ne možete kupiti putem potpore ostvarene LAG Natječajem.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pitanje 21. Pitanje vezano uz objavljeni natječaj i kriterij odabira: „6 – Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš“ – nabava nove mehanizacije:

U objašnjenju stoji da „svi traktorski priključci i/ili oprema mora biti novi“. U slučaju da se nabavlja rabljeni traktor, a novi traktorski priključci (sijačica, malčer), da li korisnik ima pravo na bodove po ovom kriteriju (8 bodova), ili i traktor mora biti novi da bi se ostvarili bodovi (budući da se navode samo traktorski priključci)?

Odgovor 21. Kod nabavke rabljenog traktora, uz uvjet da su sva ostala oprema i priključci navedeni u Poslovnom planu novi, korisnik ima pravo na 8 bodova po kriteriju br. 6. „Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš“.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pitanje 20. Da li je trošak kupnje umjetnih gnjojiva dozvoljen u slučaju podizanja trajnih nasada lješnjaka, i ako da u pod koju aktivnost se navedeno prijavljuje?

Odgovor 20. Trošak kupnje umjetnih gnojiva prihvatljiv je u svrhu podizanja trajnih nasada, a u Poslovnom planu prikazuje se pod šifrom 6. „Uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje“.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pitanje 19. Ako se nabavljaju sadnice lješnjaka da li se one svrstavaju u aktivnost rbr 1 – Kupnja … sjemena i sadnog materijala, ili u aktivnosti rbr 5. Podizanje novih trajnih nasada?

Odgovor 19. Kod aktivnosti kupnje sadnica u svrhu podizanja novih višegodišnjih nasada navedeno se u Poslovnom planu prikazuje pod šifrom 5. „Podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada“.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pitanje 18. U slučaju ulaganja u podizanja trajnih nasada lješnjaka (prihvatljiva aktivnost rbr.5), da li su prihvatljivi i troškovi čišćenja i malčiranja površina na kojima će se zasaditi nasadi? Da li se svi troškovi mogu grupirati u jednu aktivnost „Podizanje trajnih nasada lješnjaka“ uz detaljno objašnjenje?

Odgovor 18. Kod aktivnosti podizanja novih nasada prihvatljivi su troškovi poboljšanje kvalitete polj. zemljišta (malčiranje, dubinsko oranje, kalcifikacija, gnojidba i sl.). S obzirom da vlastiti rad nije prihvatljiv trošak isto je potrebno, kod zahtjeva za isplatu, dokazati odgovarajućom ispravom plaćanja. Preporuka je da se kod prikazivanja aktivnosti u Poslovnom planu svaka grupa troškova prikazuje zasebno (npr. kupnja sadnica, uređenje i poboljšanje kvalitete polj. zemljišta itd…). Ukoliko se radi o troškovima koji su povezani i teže ih je prikazati odvojeno mogu se uz obrazloženje svrstati pod istu aktivnost.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pitanje 17. Pitanje vezano uz kriterij broj „3 – Sektor ulaganja“. Ukoliko se kupuje poljoprivredno zemljište na kojemu će se podići novi nasadi voća, da li se trošak kupnje tog poljoprivrednog zemljišta može računati pod prioritetni sektor voćarstva, odnosno da li taj  iznos može biti dio od minimalno 50% iznosa projekta koje se mora odnositi na sektor voćarstva?

Odgovor 17.  Aktivnost kupnje poljoprivrednog zemljišta prihvatljiva je samo u slučaju podizanja višegodišnjih nasada ili povećanja poljoprivrednih površina radi ishrane stoke. U svrhu ostvarivanja bodova prema kriteriju br. 3. trošak kupnje poljoprivrednog zemljišta, na kojoj će se saditi višegodišnji nasadi voća, može se prikazati kao trošak koji se odnosi na sektor voćarstva.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pitanje 16. Nastavno na prethodno pitanje, da li se po kriteriju „2 – Stručna sprema i radno iskustvo“ bodovi mogu dobiti za nositelja OPG-a, a po kriteriju „7 – Dob nositelja projekta“ bodovi na temelju člana OPG-a?

Odgovor 16. Sukladno Prilogu IV. Pojašnjenje kriterija odabira, prema kriteriju br. 2. bodovi se mogu dodijeliti za stručnu spremu ili radno iskustvo nositelja OPG-a, člana OPG-a, vlasnika obrta ili zaposlenika u obrtu, odgovorne osobe ili zaposlenika pravne osobe (uz uvjet da isti budu upisani u Upisnik poljoprivrede prije objave LAG Natječaja), dok se bodovi prema kriteriju 7. dodjeljuju samo za nositelja OPG-a, vlasnika obrta ili odgovorne osobe.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pitanje 14. Da li možete pojasniti kriterij vez

Pitanje 15. „Kriterij 7 –  Dob nositelja projekta“ – da li se kao nositelj projekta može računati i član OPG-a ili je to isključivo nositelj OPG-a?

Odgovor 15. Bodovi prema kriteriju odabira broj 7. dodjeljuju se isključivo prema dobi nositelja OPG-a/vlasnika obrta/odgovorne osobe u pravnoj osobi, kao što i sam naziv kriterija govori.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Pitanje 14. Da li možete pojasniti kriterij vezano uz stručnu spremu. Da li se bodovi dobivaju za bilo koju VSS, a za srednju školu samo agronomskog ili veterinarskog smjera, ili se uvjet agronomskog i veterinarskog smjera odnosi i na visoku stručnu spremu i na srednju stručnu spremu da bi se dobili bodovi. Iz opisa nam to nije jasno.

Odgovor 14. Za ostvarivanje bodova za stručnu spremu prema kriteriju br. 2 Stručna sprema i/ili radno iskustvo nositelja ili člana OPG-a/ odgovorne osobe ili zaposlenika, potrebno je da i diploma ili svjedodžba budu agronomskog ili veterinarskog smjera, ovisno o broju bodova na koji se nositelj projekta poziva.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Pitanje 13. Da li je moguće upisati člana OPG-a koji trenutno nije upisan u OPG-u i nakon objave natječaja, te da li se može dobiti bodove na njegovo iskustvo i stručnu spremu (Kriterij 2 -Stručna sprema)?

Odgovor 13. Navedeno nije dozvoljeno iz razloga što se isto smatra umjetnim stvaranjem uvjeta, a što je sukladno LAG Natječaju (Poglavlje 2.3, točka 9) jedan od kriterija za isključenje nositelja projekta.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Pitanje 12. U natječaju za provedbu tipa operacije  1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ da li je prihvatljiva aktivnost kupnja poljoprivrednog zemljišta prije objave natječaja? Navedeno zemljište nije ulazilo u izračun ekonomske veličine.

Odgovor 12. U objavljenom Natječaju, sukladno kriterijima prihvatljivosti projekta (poglavlje 3.1. LAG Natječaja)  nijedna projektna aktivnost, pa ni kupnja poljoprivrednog zemljišta, ne smije započeti prije podnošenja prijave projekta.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pitanje 11. Pitanje je vezano uz potvrdnice i certifikate za ekološke proizvođače. Po kriteriju br.6 nositelj mora biti upisani u odgovarajući Upisnik. Potvrdnica (certifikat) im vrijedi do 11.12.2020. i za potrebe Natječaja ne moraju vaditi novu? Kontrolno tijelo im je reklo da ne mogu izdati novu, dok stara ne istekne.

Odgovor 11. Za ostvarivanje bodova po KO br. 6 Nositelj projekta ostvaruje 10 bodova ako se aktivnosti iz Poslovnog plana odnose na ekološku proizvodnju. U Obrascu A pod Pitanjem 30. točno opisati koje aktivnosti iz Poslovnog plana se odnose na ekološku proizvodnju, a kod predaje dokumentacije osim Rješenja o upisu u Upisnik ekoloških proizvođača, mora dostaviti i posljednju Potvrdnicu koja ne smije biti starija od godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta. Znači trenutna Potvrdnica koju imaju je važeća.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pitanje 10. Jedan mladi par iz naše okolice je zainteresiran za prijavu na T.O.1.1.4. Imaju nasad lješnjaka i on im nosi cijelu ekonomsku veličinu, a na ugaru imaju  cca 2,5 ha. Planiraju povećanje ekonomske veličine sljedeće godine na toj parceli koja je na ugaru. Vezano uz bodovanje, moraju li na toj parceli zasaditi baš nasad lješnjaka ili mogu neku drugu kulturu da dobiju 5 bodova na tom kriteriju?

Odgovor 10. Što se tiče ostvarivanja bodova po KO br. 4 „Povećanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva“, bar 10% vrijednosti prijavljenog projekta (bez općih troškova) mora se odnositi na ulaganje u povećanje ekonomske veličine. Znači u Obrascu A pod Pitanjem 29. točno opisati koje aktivnosti iz Poslovnog plana i na koji način iste doprinose povećanju EVPG. Također u Obrascu B u Tablici Proizvodnja mora biti vidljivo povećanje poljoprivrednih površina pod odabranom kulturom od iduće godine nadalje (bar 5 godina).

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pitanje 9. Korisnik se bavi proizvodnjom grožđa.  Je li prihvatljivo ulaganje u kupnju rabljenog traktora i jednog novog priključka (npr. Malcer) u svrhu obavljanja poslova u vinogradima? Dobiva li tada korisnik bodove za vocarsku proizvodnju i bodove za nove priključke (utjecaj na okoliš)? Isto tako, je li prihvatljivo ulaganje u kupovinu pola hektara zemljišta za sadnju dodatnog vinograda i tako ostvariti i bodove za povećanje EVPG-a? Hvala na odgovorima. 

Odgovor 9. Projektne aktivnosti moraju se u provoditi u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja. Sukladno tome, prihvatljivo je ulaganje u kupnju poljoprivredne mehanizacije i opreme u svrhu obavljanja poslova u vinogradu.

Iz pitanja nije vidljivo dali su kupnja rabljenog traktora i novog priključka jedine aktivnosti navedene u poslovnom planu. Kako bi korisnik ostvario bodove prema kriteriju  br. 6. Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš – Aktivnosti prikazane u poslovnom planu uključuju kupnju novih traktorskih priključaka i/ili opreme u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i prerade (8 bodova) svi kupljeni traktorski priključci i/ili oprema prikazani u poslovnom planu moraju biti novi.

Što se tiče ostvarivanja bodova prema Kriteriju br. 3 Sektor ulaganja, iz pitanja nije vidljiva ostala poljoprivredna proizvodnja korisnika. Ispunjavajući podatke u Prilogu VI. Natječajne dokumentacije korisnik sam bira jedan od ponuđenih slučajeva, ovisno koji mu bolje odgovara, odnosno prema kojem ostvaruje veći broj bodova. Ukoliko korisnik odabere 2. slučaj iz aktivnosti koje se navode pod određeni sektor, mora biti jasno vidljivo o kojem se sektoru radi (kako je objašnjeno u Prilogu IV. Pojašnjenje kriterija).

Kupnjom poljoprivrednog zemljišta uz podizanje višegodišnjih nasada (minimalno 10% vrijednosti prijavljenog projekta bez općih troškova), naravno uz poštivanje ostalih odredbi Natječaja, korisnik bi ostvario pravo na bodove prema kriteriju br. 4 Povećanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva (EVPG).

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pitanje 8. Da li je kupnja poljoprivrednog zemljišta za sjetvu žitarica sa ciljem povećanja ratarske proizvodnje prihvatljiva aktivnost?

Molim Vas točan i nedvosmislen odgovor jer u natječajnoj dokumentaciji na stranici 12, u točci 3.2  Prihvatljivost aktivnosti  objašnjavate da je: [7] Prihvatljiva je kupnja poljoprivrednog zemljišta samo u slučaju podizanja višegodišnjih nasada ili povećanja poljoprivrednih površina radi ishrane stoke.

Odgovor 8. Kako je navedeno u LAG Natječaju, prihvatljiva je kupnja poljoprivrednog zemljišta u slučaju podizanja višegodišnjih nasada ili povećanja poljoprivrednih površina radi ishrane stoke. Dakle, kupnja poljoprivrednog zemljišta za sjetvu žitarica sa ciljem povećanja ratarske proizvodnje nije prihvatljiva aktivnost.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pitanje 7. Da li je prihvatljivo ulaganje u traktorsku kosilicu te da li ona spada u kupnju novih traktorskih priključaka i/ili opreme? Traktorska kosilica bi se koristila za održavanje površina u voćnjaku.

Odgovor 7. Prihvatljiva je kupnja traktorske kosilice koja bi se upotrebljavala u poljoprivredne svrhe. Kako bi se ostvarili bodovi prema kriteriju br. 6. Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš – Aktivnosti prikazane u poslovnom planu uključuju kupnju novih traktorskih priključaka i/ili opreme u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i prerade (8 bodova), navedena traktorska kosilica mora biti nova.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pitanje 6. Mogu li projekt 6.3.1. koji je izradila Razvojna agencija koristiti za 1.1.4. natječaj? Danas je ekonomska veličina moga OPG-a par puta veća, bez obzira što nisam prošla na tom natječaju, niti uzimam poticaje od RH.

Odgovor 6. Natječaj 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ koji provodi LAG sukladan je Nacionalnom natječaju za TO 6.3.1. što se tiče visine potpore, uvjeta prihvatljivosti, prihvatljivih aktivnosti i sl. No, natječajnu dokumentaciju i kriterije bodovanja propisuje svaki LAG pojedinačno te je prilikom prijave projekta na LAG Natječaj potrebno dostaviti svu dokumentaciju sukladno Prilogu 1. Natječajna dokumentacija koja je sastavni dio Natječaja.

Također, važno je naglasiti da Nositelju projekta za tip operacije 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih  gospodarstava“ koji je sukladan tipu operacije „6.3.1.“ iz Programa može se dodijeliti javna potpora samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa, bilo po osnovi ovog Natječaja ili nacionalnog natječaja za 6.3.1.

Kako bi nositelj projekta bio prihvatljiv, kod prijave na LAG Natječaj, ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva (EVPG), u trenutku objave LAG Natječaja, mora biti u rasponu od 2.000 do 7.999 eura.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pitanje 5. Planiram se javiti za proširenje trajnog nasada lijeske pa me zanima dali u tom nasadu kojeg ću širiti moram kupovati sadnice ili mogu koristiti svoje iz sadašnjeg nasada koji je u ekološkoj proizvodnji (prijelazno razdoblje).

Odgovor 5. Iz postavljenog pitanja nije vidljivo dali nositelj kroz projekt kupuje zemljište, iznajmljuje ga ili planira proširenje na postojećem zemljištu. Sve navedene su prihvatljive aktivnosti kroz ovaj Natječaj,  no za ostvarenje bodova po kriteriju br. 4. Povećanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva (EVPG) potrebno je da se minimalno 10% vrijednosti prijavljenog projekta (bez općih troškova) odnosi na ulaganja u povećanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva. Navedene aktivnosti je potrebno navesti u Obrascu A Prijavni obrazac, te u Obrascu B. Poslovni plan-tablični dio (u tablici Akcijski i financijski plan projektnih aktivnosti), te obrazložiti na koji način iste utječu na povećanje EVPG.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pitanje 4. Vezano za ekonomsku vrijednost gospodarstva dali se gleda stoka od prošle 2019.g. ili trenutno stanje? Jer nam stoka dosta povećava evpg-a?

Odgovor 4. Prilikom traženja Potvrde o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (EVPG), važno je napomenuti kako je nositelj projekta u obvezi naglasiti djelatniku Uprave za stručnu podršku u poljoprivredi i ribarstvu naziv LAG-a i tip operacije za koji se potvrda izdaje, te datum objave Natječaja (15.10.2020.). Sukladno tome, djelatnik Uprave dužan je izdati potvrdu na kojoj ne smiju biti evidentirane promjene nastale nakon 1.10.2020. Dakle, sva stoka upisana do tog datuma biti će evidentirana u potvrdi EVPG.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pitanje 3. Mogu li na temelju majčinog OPG-a gdje radim dobiti potvrdu o stečenom radnom iskustvu iz poljoprivrednog sektora unatoč tome što nisam prijavljena kao zaposlenik.

Odgovor 3. Ne morate biti zaposlenik OPG-a. Stečeno radno iskustvo može se dokazati upisom u Upisniku poljoprivrednika. Znači ako ste bili član majčinog OPG-a i upisani u Upisnik, onda vam se iskustvo u poljoprivredi može priznati, a ako niste bili upisani, onda nažalost ne.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pitanje 2.: Trenutno sam Sveučilišna prvostupnica struke Znanosti o okolišu (dokaz u prilogu), a preostalo mi je još samo diplomirati da steknem zvanje magistre (veljača 2021.). Uz to, većinu slobodnog vremena sam provela pomažući majci koja se čitav život profesionalno bavi ekološkom poljoprivredom. Zanima me da li je to dovoljno da se kao mladi poljoprivrednik prijavim na natječaj.

Odgovor 2. Ako si dodjeljujete bodove prema kriteriju stručne spreme i/ili radnog iskustva, na ovom se Natječaj priznaju diplome ili svjedodžbe o završenoj školi isključivo agronomskog ili veterinarskog smjera, a što se tiče radnog iskustva u poljoprivredi isto se dokazuje trajanjem upisa nositelja/člana OPG-a/vlasnika obrta ili zaposlenika u obrtu/odgovorne osobe ili zaposlenika pravne osobe u Upisniku poljoprivrednika (bez obzira u kojem PG je isti bio upisan). U tom slučaju u prijavi projekta potrebno je dostaviti popis MIBPG poljoprivrednih gospodarstava u kojima je isti bio upisan. Radno iskustvo se može dokazati i pomoću izvatka iz nadležnog registra (npr. Potvrda o stažu izdana od HZMO), koji ne smije biti stariji od 30 dana u trenutku prijave na Natječaj.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pitanje 1.: 12. listopada 2020. kupila sam starinsko imanje s namjerom da tamo pokrenem ekološku proizvodnju povrća. Zanima me da li još stignem otvoriti OPG i prijaviti se na natječaj bez obzira što je isti već otvoren od 15. listopada?

Odgovor 1. OPG mora biti otvoren i Upisan u Upisnik poljoprivrednika prije objave LAG Natječaja.

________________________________________________________________

ZATVOREN

LAG “Moslavina” objavljuje 1. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.1.4. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja. Rok za podnošenje prijave projekata biti će od 13.3.2018. do 13.4.2018. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.446.666,00 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 111.282,00 kn. Potpora se isplaćuje u dva jednaka dijela, prva rata nakon dobivanja odluke o odabiru, a druga nakon provedenih aktivnosti. Potpora za ovaj tip operacije može se dodjeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa. Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći  u LAG Natječaju.

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se tri terenske radionice:

  1. Radionica će se održati u Kutini (sala za sastanke gradske tržnice, Tržna 8), 28. veljače 2018. godine od 12,00 sati i to za prijavitelje s područja LAG-a koji se nalaze u dijelu Sisačko-moslavačke županije,
  2. Radionica će se održati u Garešnici (gradska vijećnica Grada Garešnice, Vladimira Nazora 22), 1. ožujka 2018. godine  od 11,00 sati i to za prijavitelje s područja LAG-a koji se nalaze u dijelu Bjelovarsko-bilogorske županije i
  3. Radionica će se održati u Kloštar Ivaniću (Pučki dom u Kloštar Ivaniću, Trg svetog Ivana bb), 2. ožujka 2018. godine od 11,00 sati i to za prijavitelje s područja LAG-a koji se nalaze u dijelu Zagrebačke županije.

Molimo zainteresirane prijavitelje na LAG Natječaj da se odazovu istima, kako bi im se objasnili uvijeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedure prijave.

Radionice organiziramo u suradnji s lokalnim razvojnim agencijama s područja LAG-a Moslavina.


NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

1. LAG_natječaj_TO_1.1.4._LRS

2. Obrazac A. Prijavni obrazac

3. Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio

4. Obrazac B. Poslovni plan – tablični dio

5. Obrazac C. Izjava o veličini

6. Obrazac D. FADN kalkulator

7. Prilog I Natječajna dokumentacija

8. Prilog II. Popis proizvoda

9. Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

10. Prilog IV. Pojašnjenje kriterija odabira

11. Prilog V. Pravilnik za odabir projekata na natječajima LAG-a Moslavina

_____________________________________________________________________________________________________

LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.1.4. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja

PITANJA I ODGOVORI

14. P: Vezano uz LAG Natječaj za tip operacije 1.1.4.  „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“,  da li je moguće nakon objave natječaja mijenjati nositelja gospodarstva, odnosno da član gospodarstva postane nositelj istog?

O: Upisom u Upisnik svako poljoprivredno gospodarstvo dobiva jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG) koji se promjenom nositelja ne mijenja. Naziv OPG-a je prezime i ime nositelja OPG-a, a promjenom nositelja OPG-a mijenja se naziv, ali i OIB te tekući/žiro račun.
Ukoliko se promjena nositelja OPG-a napravi između datuma objave natječaja (22.02.2018.) i datuma podnošenja zahtjeva za potporu, navedeno je prihvatljivo uz uvjet da se poljoprivredni resursi (poljoprivredno zemljište i/ili stoka) nisu mijenjali nakon 28.02.2018.

13. P: Vezano uz natječaj 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“,  da li je nositelj projekta u pravnoj osobi isključivo vlasnik ili može biti direktor tog poduzeća?

O: Tvrtka koja se prijavljuje na LAG natječaj za glavnu djelatnost mora imati poljoprivredu, a nositelj projekta je odgovorna osoba u tvrtki.

12. P: Dali u aktivnost -podizanje novih nasada- (vinograda ili voćnjaka), osim kupnje sadnog materijala, ulazi nabava stupova i žice za armaturu kao i potrebnog gnojiva te troškovi pripremne obrade tla?

O: Od navedenog, pod prihvatljive aktivnosti ulaze nabava stupova i žice za armaturu, te troškovi pripremne obrade tla. Međutim, trošak vlastitog rada nije prihvatljiv trošak u poslovnom planu, već te aktivnosti mora obaviti druga osoba i za to ispostaviti račun. Kupnja gnojiva prihvatljiv je trošak jedino uz aktivnosti podizanja i restrukturiranja novih nasada (količina nabavljenog gnojiva mora odgovarati količini sadnog materijala).

11. P: Da li se smatra kao prihvatljiva aktivnost -za opremanje vinskog podruma- kupnja rabljenih inox i plastičnih bačava, rabljene el. muljače i preše od fizičkih osoba te kupnja novih električnih škara za obrezivanje vinove loze

O: Prihvatljiva je kupnja opreme i strojeva za objekte u svrhu obavljanja prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o EU, što uključuje i sektor vina.

Prihvatljiva je kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (i nove i rabljene).

10. P: Supruga i ja smo u nekom postupku pokretanja Opg supruga je 34 god ja 40 sad nas zanima kako realizirat neki poticaj ustvari kome se obratit naime imamo nekih osam hektara zemlje i planiramo još nekih par hektara unajmit htjeli bi neko malo gospodarstvo otvorit ali nam je sve to strano a i financije su nam ograničene pa nas zanima kome da se obratimo da nam malo pojasni i ako je moguće uputi sa nekim savjetom ili ako je moguće i napravi taj projekat!

O: Za sve informacije potrebne u svrhu osnivanja OPG-a  možete se obratiti najbližoj Savjetodavnoj službi.  Sa dodatnim savjetima,      ukoliko je potrebno, također Vam mogu pomoći djelatnici Razvojnih agencija ili se možete obratiti osobnim dolaskom u ured LAG-a „Moslavina“.

9. P:

a) Da li se mogu prijaviti na obadva projekta pošto udovoljavam kriterijima….i malo gospodarstvo i mladi poljoprivrednik ( opg registriran prošle godine u 10.mjesecu i imam 39 godina)?

O: a) Pravilnici za podmjere 6.1.1. i 6.3.1. koje smo objavili odnose se na natječaje na nacionalnoj razini, a ne na LAG Natječaj koji je trenutno raspisan.
Možete se prijaviti na LAG Natječaj za tip operacije 1.1.4. koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” (prijave traju od 13.3.2018. do 13.4.2018. godine).
Natječaj za tip operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima” biti će uskoro raspisan na nacionalnoj razini (preko APPRRR-a).
Ali važno je napomenuti da NE možete biti prijavljeni na oba natječaja u isto vrijeme.

b) Zašto se ne može prijaviti istovremeno?

O: b) Obje navedene mjere su paušalne i kao takve ne mogu se kombinirati istodobno. Predlažemo da se savjetujete sa Vašom najbližom Razvojnom agencijom ili osobnim dolaskom u ured LAG-a te odaberete koja mjera Vam bolje odgovara.

8. P: Kada će se znati rezultati ovog natječaja – kako bi se mogli prijaviti na nacionalni natječaj za tip operacije 6.3.1. u slučaju da nismo prošli na Natječaju LAG-a?

O: Neslužbena rang lista LAG Natječaja biti će objavljena dovoljno rano, tako da će prijavitelji ukoliko bude potrebno moći odustati i prijaviti se na Natječaj raspisan na nacionalnoj razini.

7. P:

a) Na koji način – čime se dokazuje  kupovina poljoprivrednog zemljišta od fizičke osobe koja nema registriran OPG?

O: a) Kupovina zemljišta od fizičke osobe dokazuje se kupoprodajnim ugovorom ovjerenim kod javnog bilježnika.

b) Na koji način – čime se dokazuje  kupovina rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme od fizičkih osoba?

O: b) Kupovina rabljene poljoprivredne mehanizacije od fizičke osobe mogu se dokazati kupoprodajnim ugovorom, računom, te prometnom dozvolom.

6. P: Da li kupovina poljoprivrednog zemljišta na području Općine KRIŽ spada u sedmi (7.) kriterij za odabir projekata =  Ulaganje se odvija na područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima?

O: Ako se sve aktivnosti iz poslovnog plana i sjedište nositelja OPG-a nalaze na području općine Križ, tada se mogu ostvariti bodovi po istome.

5. P:

a) Da li pripada aktivnost:  “NABAVA I UGRADNJA SOLARNOG SUSTAVA U OBJEKAT ZA PRERADU GROŽĐA U VINO – KLIJET”  u treći (3.) kriterij za odabir projekata =  Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš (moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije)?

O: a) Da bi nositelj projekta ostvario bodove po navedenom kriteriju, aktivnosti prikazane u poslovnom planu moraju se odnositi i na obnovljive izvore i/ili uštedu energije. Najmanje 10% (11.282,00 kn), a najviše 30% (33.846,00 kn) aktivnosti prikazanih u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije (kupnja nove mehanizacije) kako bi se mogli dodijeliti bodovi prema navedenom kriteriju.

Pod obnovljivim izvorima energije za ovaj natječaj podrazumijevaju se kupnja i/ili ugradnja solarnih sustava isključivo na građevine (objekte) koje su namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU.

b) Da li pripada aktivnost: “Nabava-kupovina NOVOG ATOMIZERA (prskalice) za zaštitno prskanje grožđa”   u treći (3.) kriterij za odabir projekata =  Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš (moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije)?

O: b) Da, nabava navedene prskalice ulazi u kriterij br. 3.  Napomena: Da bi nositelj ostvario bodove po navedenom kriteriju ukupan iznos ulaganja u aktivnosti koje se odnose na obnovljive izvore energije i uštedu energije (kupnja nove mehanizacije) ne smije prelaziti iznos od 33.846,00 kn.

4. P: Pošto smo u fazi otvaranja OPG-a, da li kod vas postoji mogućnost za izradu projekta?

O: Izradu projekata provode konzultanti i razvojne agencije. Na području Garešnice djeluje razvojna agencija Poduzetnički centar Garešnica (kontakt broj telefona: 043 214 416).

Što se tiče prijava na natječaj, pošto ste u procesu otvaranja OPG-a, nažalost ne postoji mogućnost prijave na već objavljeni natječaj. Međutim, kada završi proces registracije OPG-a, slobodno se možete prijaviti na ostale natječaje koje će raspisivati Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i LAG Moslavina.

3. P: Da li je u sklopu navedenog natječaja prihvatljiva kupnja prikolice kojom bi se traktorom prevozile košnice s pčelama?

O: Prema Natječaju, prihvatljivim aktivnostima se smatraju „kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme“, a neprihvatljive aktivnosti su „nabava gospodarskih vozila“. Kupnja prikolice za prijevoz košnica je opravdana jedino ako je ona definirana kao poljoprivredna oprema namijenjena za te aktivnosti.

2. P: Da li je u sklopu aktivnosti „promidžba vlastitih poljoprivrednih proizvoda“ prihvatljiv trošak izrada web stranice i we

b shopa na hrvatskom, engleskom i njemačkom te trošak oglašavanja?

O: Prema tekstu Natječaja, u popisu prihvatljivih aktivnosti  navedene su pod točkom 7.: aktivnosti „građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda“. Prema tome, aktivnosti izrade web shopa i troškovi oglašavanja prihvatljivi su samo u sklopu gradnje i/ili opremanja objekata za prodaju i prezentaciju poljoprivrednih proizvoda.

1. P: Imamo korisnika kojem je sjedište OPG-a u Popovači, ali se planira preseliti u Voloder kroz godinu dana ( Voloder također spada pod LAG Moslavina). Također planira prebaciti sjedište OPG-a u Voloder. Kroz projekt planira kupiti mehanizaciju i životinje. Za sada bi mehanizaciju stavio na sjedište OPG-a, a životinje u Voloder (s obzirom da tamo ima objekt za držanje životinja). Ako je to moguće, kako ću navoditi čestice ulaganja? Za mehanizaciju da navedem jednu česticu (Popovača), a za životinje drugu (Voloder)? 

O: Kako bismo Vam pružili što točniju informaciju u vezi promjene sjedišta OPG-a, Vaš upit smo proslijedili u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te ćemo naknadno obavijestiti o njihovom odgovoru na ovo pitanje.

Što se tiče upisivanja čestica ulaganja u poslovnom planu, za svaku aktivnost mora se definirati čestica na kojoj će se određena aktivnost provoditi.