ZATVOREN

2. Izmjena 6. LAG Natječaja za TO 1.1.1.“Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

Na svojoj 23. Sjednici, održanoj 27. travnja 2021. Upravni odbor LAG-a „Moslavina“ donosi Odluku o 2. Izmjeni 6. LAG Natječaja za TO 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”, a koji je sukladan TO 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

LAG Natječaj se mijenja u slijedećim dijelovima:

1Na 3. stranici, 1 Opće odredbe, 1.1 Predmet, svrha i raspoloživa sredstva Natječaja, dio iz teksta:

Raspoloživa sredstva: 810.251,59 HRK.“ mijenja se i glasi:

Raspoloživa sredstva:  1.312.887,86 HRK.

2. LAG Natječaj se mijenja zbog tehničkih izmjena, od strane Agencije za plaćanja u poljoprivreedi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a promjene se odnose na:

 •  8. stranicu – 2. Zahtjevi za nositelja projekta, 2.1 Prihvatljivost nositelja projekta, dio iz teksta u točki b dopunjuje se, pa točka b sada glasi:

b) proizvođačke organizacije (registrirane kao trgovačko društvo/zadruga) priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija”

 • 11. stranicu – 2. Zahtjevi za nositelja projekta, 2.3 Kriteriji za isključenje nositelja projekta u točki d. druga stavka se briše pa točka d sada glasi:

“d. proizvođačka organizacija – ovisno o organizacijskom obliku proizvođačke organizacije:

 • trgovačko društvo/zadruga: adresa sjedišta u Sudskom registru“

Osim u dijelovima teksta Natječaja, sukladno gore navedenom, tehničke izmjene su napravljene i u ostaloj natječajnoj dokumentaciji (prilozima i obrascima).

Ostali dijelovi Natječaja za provedbu Tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ se ne mijenjaju.

DOKUMENTACIJA 2. IZMJENE 6. LAG NATJEČAJA

6. LAG_natječaj_TO_1.1.1._LRS LAG- 2. izmjena

Upute za prijavitelje

________________________________________________________________________________________________

1. Izmjena 6. LAG Natječaja za TO 1.1.1.”Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

Na temelju članka 58. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN br. 91/2019, 37/2020, 31/2021), a u svezi s člancima 29. i 39. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17 i 53/18; u daljnjem tekstu: Pravilnik), Lokalna akcijska grupa „Moslavina“ dana 9. travnja 2021. godine ide u 1. Izmjenu 6. LAG Natječaja za TO 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”.

U tijeku objave, a prije podnošenja prijava na 6. LAG Natječaj za TO 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednog gospodarstva“ iz Lokalne razvojne strategije (u daljnjem tekstu: LRS) LAG-a „Moslavina“ uočene su tehničke pogreške u Kriterijima odabira, a koje se odnose na neusklađenost trenutno važeće LRS sa tekstom 6. LAG Natječaja.

Tehničke pogreške ispravljaju se u kriterijima odabira:

 • u kriteriju odabira br. 4. Ulaganje se odnosi na sektor; iza riječi ratarstvo dodaje se: „i ostali sektori“,
 • u kriteriju odabira br. 6. Tip ulaganja; tekst “ulaganje u izgradnju, rekonstrukciji i/ili modernizaciju (sa ili bez opremanja)” mijenja se i glasi: „ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju (sa ili bez opremanja)“ i
 • u kriteriju odabira br. 8. Stupanj razvijenosti JLS na području koje se projekt planira provoditi:
  • prvi red: I i II skupina JLS, mijenja se i glasi: „II. i III. skupina JLS“
  • drugi red: i IV. skupina JLS, mijenja se i glasi: „IV. skupina JLS“ i
  • treći red:, VI., VII. I VIII. Skupina JLS, mijenja se i glasi: „V. i VI. skupina JLS“.

Navedene izmjene prikazane su u slijedećoj tablici:

Sukladno gore navedenom tehničke pogreške ispravljene su u:

 • Tekstu 6. LAG Natječaja, stranica 23
 • Prijavnom obrascu A, na stranici 18. III Kriteriji odabira 
 • Prilogu IX. Pojašnjenje kriterija odabira 

U ostalim dijelovima Natječaj i ostala pripadajuća natječajna dokumentacija ostaju nepromjenjeni.

Prilikom prijave potrebno je koristiti dokumentaciju 1. Izmjene 6. LAG Natječaja:

DOKUMENTACIJA 1. IZMJENE 6. LAG NATJEČAJA

6. LAG_natječaj_TO_1.1.1._LRS LAG_1. izmjena

Upute za prijavitelje

________________________________________________________________________________________________

Objava 6. LAG Natječaja za TO 1.1.1.”Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

Dana 8.4.2021. godine LAG “Moslavina” objavljuje 6. LAG Natječaj za Tip operacije 1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”, a koji je sukladan TO 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja.

Rok za podnošenje prijave projekata biti će od 26.4.2021. do 27.5.2021. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 810.251,59 HRK, a visina potpore po nositelju projekta iznosi od 5.000 € do 20.000 €.  Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a za mlade poljoprivrednike koji zadovoljavaju uvjete navedene u Natječaju definirane kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za još 20%.  Sve informacije vezane uz prihvatljivost i ostale potrebne informacije  mogu se pronaći u LAG Natječaju (Natječajna dokumentacija).

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

6. LAG_natječaj_TO_1.1.1._LRS LAG

PITANJA I ODGOVORI

______________________________________________________________________________________________________________________

4. P: Da li je u sklopu ovog natječaja prihvatljiva Prikolica za razbacivanje stajskog gnoja po poljoprivrednim parcelama? Da li bi to bilo u kategoriji ostale mehanizacije u grupi 7 prihvatljivih troškova? 

O: Navedeni trošak nije prihvatljiv jer nije naveden u Listi prihvatljivih troškova.

______________________________________________________________________________________________________________________

3. P: Poštovani, razmišljam o prijavi na navedeni natječaj, no buni me status mladog poljoprivednika (dodatnih 20%). Naime, u prijavnom obrascu piše pod “I. 1.18” da se radno iskustvo dokazuje i trajanjem upisa kao nositelj u trajanju od minimalno 2 godine do max 5 godina. Pa nisam siguran što je konkretno sa onima koji imaju OPG otvoren od 2010. godine (nositelj sam od otvaranja OPG-a). Prijavljen sam u RPO sa 1.1.2018.,te plaćam mirovinsko i zdravstveno (uz to sam i zaposlen u d.o.o). Imam završenu pčelarsku školu(iako se više ne bavim pčelarstvom). Imam 35 godina. Pa me zanima, da li sam u kategoriji “mladi poljoprivrednik” ili ne?

O: Prema gore navedenom, ne možete imati status mladog poljoprivrednika. Da bi ostvarili status mladog poljoprivrednika 3 su osnovna uvjeta:

 • da nositelj nema više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti),
 • da nositelj ima najmanje završen tečaj stručnog osposobljavanja/obrazovanja iz odgovarajućeg područja (formalni tečajevi koje provode učilišta ili tečajevi financirani iz Mjere 1 iz Programa) ili ima radno iskustvo iz tog područja u trajanju od najmanje 2 godine i
 • da nositelj po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe na istom gospodarstvu po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja prijave projekta.

Trebali bi kumulativno zadovoljiti sva tri kriterija, a ovaj treći uvjet ne zadovoljavate jer ste nositelj OPG-a duže od 5 godina.

______________________________________________________________________________________________________________________

2. P: Nedavno ste objavili natječaj za TO 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”. Molim vas informaciju da li se na ovaj natječaj može prijaviti OPG koji je prošle godine dobio sredstva na ovom tipu natječaja. Zahtjev za isplatu je podnešen, ali sredstva još nisu isplaćena.

O: Sukladno Natječaju Nositelji projekta koji su u postupku dodjele sredstava u sklopu nacionalnog natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1. mogu istovremeno biti u postupku odabira projekata temeljem ovog Natječaja, ali pod uvjetom da se radi o različitim prihvatljivim troškovima.

______________________________________________________________________________________________________________________

1. P: Molim za pojašnjenje:” kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva….. mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje”

Da li nositelj projekta; kako u fazi prijave tako i u periodu od 5 godina po konačnoj isplati, mora biti obveznik doprinosa s osnova poljoprivrede, u gospodarstvu za koje traži potporu, ili doprinosi moraju biti plaćeni po bilo kojoj osnovi, odnosno mora li biti zaposlen na gospodarstvu ili to može biti kod drugog poslodavca?

O: Sukladno Natječaju kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju:

a) biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće)

b) plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje

c) plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).

Korisnik fizička osoba mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje u razdoblju provedbe projekta i pet godina nakon konačne isplate potpore.

Uvjet plaćanja doprinosa po osnovi poljoprivrede trebaju ispuniti mladi poljoprivrednici – fizičke osobe prije podnošenja zahtjeva za isplatu, koji su ostvarili uvećanje intenziteta potpore za dodatnih 20%.

________________________________________________________________________________________________

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU 2. ZAHTJEVA ZA POTPORU ZA TO 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

ZATVOREN

2. Izmjena LAG Natječaja za TO 1.1.1.“Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

Temeljem članka 32. Statuta LAG-a “Moslavina”, Zlatko Babić, predsjednik LAG-a,  sazvao je 15. Sjednicu UO (Online) na kojoj je usvojena 2. izmjena 3.  LAG Natječaja za TO 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”, a odnosi se na sljedeće:

„Raspoloživa sredstva: 1.713.944,35 HRK.“ – navedena rečenica se mijenja i glasi:

„Raspoloživa sredstva: 2.950.037,40 HRK.“

U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

3_LAG_natječaj_TO_1.1.1._LRS LAG Moslavina – 2. izmjena

______________________________________________________________________________________________________________

1. Izmjena LAG Natječaja za TO 1.1.1.”Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

Sukladno članku 29. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija” unutar mjere 19 “Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. NN 96/2017 (27.9.2017.) i  Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika NN 53/2018 (8.6.2018.) LAG Moslavina ide u 1. Izmjenu LAG Natječaja za TO 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”.

U tijeku podnošenja prijava na navedeni LAG Natječaj uočena je tehnička pogreška koja se odnosi na:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Na str. br. 17 u Tablici “III. Kriteriji odabira”, kod kriterija broj 5. “Projektom se otvaraju nova radna mjesta”, greškom su zamijenjeni bodovi. Prema tekstu LAG Natječaja ispravno je da 10 bodova ostvaruju nositelji koji putem projekta otvaraju više od jednog radnog mjesta, dok 5 bodova ostvaruju nositelji koji otvaraju jedno radno mjesto.  Sukladno tome navedeni dio Tablice mijenja se i glasi:

Ispravak

U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

3_LAG_natječaj_TO_1.1.1._LRS LAG Moslavina – 1. izmjena

________________________________________________________________________________________________

Objava LAG Natječaja za TO 1.1.1.”Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

LAG “Moslavina”  dana 1.4.2019. godine objavljuje 3. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.1.1. „RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“, a koji je sukladan TO 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja.

Odluka o odobrenju raspisa 3. LAG Natječaja

Rok za podnošenje prijave projekata biti će od 16.4.2019. do 16.5.2019. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.713.944,35 HRK, a visina potpore po nositelju projekta iznosi od 5.000 € do 40.000 €, intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a za mlade poljoprivrednike koji su definirani kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za još 20%.  Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći  u LAG Natječaju.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

3_LAG_natječaj_TO_1.1.1._LRS LAG Moslavina

__________________________________________________________________________________________________________________

LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.1.1 „RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“, a koji je sukladan TO 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja.

PITANJA I ODGOVORI

1. P: Zanima me da li na natječaj mogu prijaviti kupnju šator skladišta u koji bi bili pospremljeni strojevi i da li mogu prijaviti kupnju sijačice za kukuruz i malčer za malčiranje trave?

O: Prema Prilogu II – Lista prihvatljivih troškova, dopuštena su ulaganja u prostore za skladištenje/čuvanje mehanizacije (Poglavlje 3) i ulaganje u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju i gospodarskih vozila uključujući sektor vinogradarstva (Poglavlje 7).

2. P: Prilikom nabave mehanizacije, koja čestica se navodi kao čestica ulaganja?

O: Kod nabave mehanizacije najbolje je navesti česticu na kojoj se nalazi sjedište/prebivalište nositelja projekta, tj. česticu na kojoj se nalazi spremište za mehanizaciju.

3. P: U projektu planiramo aktivnost podizanja novih trajnih nasada. Zanima nas tko je ovlašten za izradu tehnološkog projekta, točnije mogu li ja kao nositelj projekta, diplomirani agronom, izraditi tehnološki projekt za navedenu aktivnost?

O: Tehnološki projekt mora biti izrađen, potpisan i ovjeren od strane osobe odgovarajuće struke. U ovom slučaju, tehnološki projekt podizanja trajnih nasada može izraditi diplomirani inženjer agronomije.