Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE i RAZVOJNA AGENCIJA SISAČKO – MOSLAVAČKE ŽUPANIJE SIMORA d.o.o. objavljuje POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.   Predmet poziva je pružanje financijske pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi i izradi projektne i tehničke dokumentacije za lokalne razvojne projekte (u nastavku teksta: Projektna dokumentacija), utemeljene na strateškim razvojnim dokumentima, a u cilju stvaranja zalihe kvalitetnih projekata i jačanja apsorpcijskih kapaciteta regionalne i lokalne razine za korištenje sredstava Europske unije.   Prihvatljivi podnositelji zahtjeva Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u I., II. i III.  skupinu prema stupnju razvijenosti i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13).   Prihvatljiva područja sufinanciranja Prihvatljivi su projektni prijedlozi lokalnih razvojnih projekata čiji su nositelji prihvatljivi podnositelji zahtjeva ili pravne osobe čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji zahtjeva i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, a obuhvaćaju ulaganja u:

  • komunalnu infrastrukturu: nerazvrstane ceste, županijske ceste, nogostupi, klizišta, biciklističke staze, lokalne vodovodne i kanalizacijske mreže, toplovodi, male elektrane, infrastrukturni objekti u svrhu jačanja turističke ponude (šetnice, poučne staze, vidikovci, žičare),
  • socijalnu infrastrukturu: objekti osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog  obrazovanja, objekti predškolskog odgoja, učenički domovi, hospiciji, objekti zdravstvene namjene, domovi umirovljenika, kulturni centri, domovi kulture, vatrogasni domovi i ostali objekti javne namjene koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici.

Osnovni preduvjeti prihvatljivosti projektnog prijedloga su usklađenost s propisanom važećom prostorno – planskom dokumentacijom područja na kojem se traži sufinanciranje i u cijelosti riješeni imovinsko-pravni odnosi. Provedba Programa Provedbeno razdoblje Programa je od 18. rujna 2017. godine do 31. prosinca 2019. godine. Program se provodi u skladu s Radnim priručnikom za provedbu programa. Provedbu Programa za područje Sisačko – moslavačke županije, u svim fazama provedbe prati Razvojna agencija Sisačko – moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. Osobe za kontakt i dodatna pitanja su: Tatjana Puškarić, tel:044/544 204, e-adresa:tpuskaric@simora.hr Vesna Mikšić, tel:044/544 204,  e-adresa: vmiksic@simora.hr   OPŠIRNIJE MOŽETE PRONAĆI NA SLJEDEĆIM LINKOVIMA ZA POJEDINE ŽUPANIJE: