Odlična suradnja turističkog i komunalnog sektora – zeleni otoci na turističkim manifestacijama u Ivanić-Gradu

Održivi i zeleni turizam, te briga o okolišu na manifestacijama ili turističkim atrakcijama koje posjećuje velik broj posjetitelja sve su više u fokusu javnosti. Nužno je ostvariti sinergiju između svih dionika radi kvalitetnijeg turističkog doživljaja, pritom održavajući kvalitetnu brigu za lokalnu zajednicu i njezinim resursima.Vođeni tim principima, Grad Ivanić-Grad je u suradnji s komunalnim društvom Ivakop, Turističkom zajednicom Ivanić-Grad, a na poticaj tvrtke Piknika, odlučio među prvima u Hrvatskoj postaviti više standarde u brizi za okoliš tijekom gradskih manifestacija koje okupljaju velik broj domaćeg stanovništva, ali i posjetitelja. Na nekoliko gradskih lokacija osigurani su zeleni otoci za odvajanje otpada i biootpada tijekom trajanja najpoznatije turističke manifestacije Bučijada kojoj je ove godine već 16. obljetnica. Odvajanjem otpada na turističkim manifestacijama želi se dodatno potaknuti posjetitelje na odgovoran odnos prema okolišu, kulturnim i prirodnim resursima. Ovogodišnja Bučijada posebno promiče boravak na otvorenom te bi postojeće kante za otpad u javnom prostoru bile nedostatne i neodgovarajuće obzirom na broj posjetitelja. Ugostitelji s područja grada koji imaju u ponudi jela od buča u piknik košarama osigurana je ambalaža od 100% biorazgradivih materijala. Direktorica komunalnog društva Ivakop, gđa. Sanja Radošević, ističe da Ivakop od sredine srpnja 2020. prikuplja biootpad na području grada, čime se Ivanić-Grad svrstao među prve gradove u Hrvatskoj koji je uveo gospodarenje biootpadom. Obzirom da biootpad čini čak 40% miješanog komunalnog otpada od izuzetne je važnosti usvajanje navike odvajanja ovog resursa radi ponovne upotrebe. Ivakop će nastaviti brojne edukativne akcije kojima će upoznati stanovništvo o metodama održivog postupanja s otpadom, ponovne uporabe predmeta i kompostiranja. Ovaj primjer suradnje turističkog sektora i komunalnog poduzeća može poslužiti i drugim lokalnim zajednicama prilikom planiranja gradskih događanja i manifestacija.