NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE PREKO SOR-a

Lokalna akcijska grupa “Moslavina” raspisuje NATJEČAJ za Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za jednog izvršitelja.

Više o stručnim i ostalim uvjetima LAG-a, kao i HZZ-a možete pronaći u nastavku:

 

NATJEČAJ

 

za Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa1 izvršitelj

Radni odnos za mjesto stručnog suradnika u LAG-u Moslavina zasniva se kroz stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, na određeno vrijeme, u trajanju od 1 godine.

Stručni uvjeti:

 • završena visoka stručna sprema iz područja ekonomije
 • poznavanje engleskog ili njemačkog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na računalu, MS Office-a i korištenja Internet-a

Ostali uvjeti:

 • razvijene organizacijske sposobnosti
 • razvijene prezentacijske i pregovaračke vještine
 • sposobnost samostalnog i timskog rada
 • komunikativnost, motiviranost i predanost radu

Uvjeti HZZ-a:

Osoba koja se prijavljuje mora biti nezaposlena osoba do navršenih 30 godina koja nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovala te je prijavljena u evidenciju Zavoda 30 dana.

U obzir dolaze kandidati s područja LAG-a Moslavina (gradovi Kutina, Popovača, Garešnica, Čazma i Ivanić-Grad te općine Lipovljani, Velika Ludina, Hercegovac, Velika Trnovitica, Križ, Dubrava i Kloštar Ivanić).

Natječaj provodi LAG „Moslavina“.

Opis radnog mjesta:

 • sudjelovanje u pripremi i provedbi EU projekata iz PRR, osobito LEADER projekta
 • koordinacija i komunikacija s članovima LAG-a,
 • sudjelovanje na edukacijama, radionicama i sastancima,
 • administrativni poslovi te
 • obavljanje ostalih poslova po nalogu nadređenih.

Mjesto rada: Kutina.

Prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 • zamolbu
 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome ili uvjerenja o završenom studiju/stručnoj edukaciji
 • preslika uvjerenja/potvrde o završenim dodatnim programima izobrazbe, osobito iz područja EU fondova (ako je kandidat završio program izobrazbe)
 • preslika domovnice

Rok za podnošenje prijave je 7 dana od datuma objave natječaja, odnosno od 29.1.2018. do 4.2.2018. godine.

Prijave se dostavljaju isključivo poštanskim putem, u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu: LAG Moslavina, Tržna 8, 44 320 Kutina, s naznakom „Prijava na natječaj – Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Zakašnjele i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju propisane formalne uvjete natječaja i koje odabere Poslodavac, bit će pozvani na individualni razgovor radi utvrđivanja stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je odustao od istog.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem e-maila u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika objavljen je na web stranici LAG-a Moslavina i na stranicama HZZ-a.