340

JAVNI POZIV za provedbu mjera Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine

Na temelju Zaključka o prihvaćanju Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine za razdoblje 2016. – 2018. godine (KLASA: 021-01/16-01/3, URBROJ: 2176/03-02/1-16-29-9, od 27. lipnja 2016. godine) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za provedbu mjera Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine za 2016. godinu (KLASA: 320-21/16-01/42, URBROJ: 2176/03-05/08-16-13 od 19. srpnja 2016. godine), gradonačelnik Grada Kutine objavljuje

 

JAVNI POZIV

 za provedbu mjera Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine

za 2016. godinu 

I.

Provedbom predmetnog Programa utvrđuje se za koje grane u poljoprivredi će se isplaćivati potpora, iznos potpore, uvjeti za ostvarivanje potpore, te prava i obveze korisnika predmetnih potpora.

Navedenim Programom obuhvaćene su poticajne mjere za razvoj ratarske, stočarske, voćarsko-vinogradarske, povrtlarske, cvjećarske i ekološke proizvodnje na području Grada Kutine, te drugih grana iz nadležnosti poljoprivrede.

II.

Temeljem točke I. ovog Poziva potpore će se davati za slijedeće poljoprivredne djelatnosti:

 1. Unaprjeđenje biljne poljoprivredne proizvodnje:
  1. Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta
  2. Uzorkovanje tla i kalcifikacija poljoprivrednog zemljišta
  3. Podizanje protugradnih mreža
  4. Navodnjavanje i zaštita od mraza
  5. Ekološka proizvodnja u poljoprivredi
  6. Proizvodnja gljiva
 2. Unaprjeđenje stočarske proizvodnje:
  1. Kupnja vode za OPG
  2. Nabava goveda i vlastiti uzgoj junica
  3. Pčelarska proizvodnja
 3. Unaprjeđenje povrtlarske proizvodnje:
  1. Plastenici i staklenici
 4. Unaprjeđenje plasmana vlastitih proizvoda:
  1. Poticanje poljoprivrednih proizvođača za područje distribucije vlastitih proizvoda
 5. Legalizacija poljoprivrednih objekata
 6. Trajni nasadi
 7. Edukacija poljoprivrednika
  1. Edukacija i stručno osposobljavanje
  2. Poticanje razvoja udruga
 8. Zadruge
  1. Poticanje razvoja zadruga

III.

  Zahtjev za dodjelu potpora treba dostaviti na propisanom obrascu s popratnom dokumentacijom, poštom ili osobno, u pisarnicu Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, 44320 KUTINA, u zatvorenoj kuverti, s naznakom – «POTPORA – (navesti vrstu potpore za koju se traži novčana potpora) – NE OTVARAJ»

Krajnji rok za dostavu zahtjeva je do 31. listopada 2016. godine bez obzira na način dostave.

IV.

Uvjete, prava, obveze i obrazac za prijavu na potporu iz točke II. ovog Poziva podnositelji zahtjeva podižu u Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije Grada Kutine, Odsjeku za gospodarstvo, Trg kralja Tomislava 12, te na portalu Grada Kutinewww.kutina.hr, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 044/692-028, 692-015.

V.

   Potpore iz točke II. ovog Poziva objavit će se u «MOSLAVAČKOM LISTU», na oglasnoj ploči Gradske uprave i Mjesnih odbora Grada Kutine i na portalu Grada Kutinewww.kutina.hr, a rok za podnošenje zahtjeva je naveden u točki III. navedenog Poziva, uz obvezu podnošenja dokumentacije koje po javnom pozivu svi zainteresirani moraju priložiti.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

GRADONAČELNIK

Tags: , ,