IZMJENE PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE 07 – TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA

U Narodnim novinama broj 27 od 24. ožujka 2017. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., a možete ga pogledati ovdje:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_27_614.html


NN 27/2017, Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

614

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi
PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE 07 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine« br. 71/16, 15/17 i 17/17) u članku 23. stavak 9. mijenja se i glasi:
»(9) Korisnik je obvezan prije podnošenja prvog Zahtjeva za isplatu provesti postupak strateške procjene odnosno postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja strategije, plana i programa iz Podmjere 7.1. na okoliš u skladu s važećim propisima iz područja zaštite okoliša i prirode.«

Članak 2.

U članku 20. stavak 13. mijenja se i glasi:
»(13) Najviši intenzitet potpore za korisnike iz članka 18. točke a) koji će obavljanje upravljanjem i održavanjem prenijeti sukladno stavku 11. i 12. ovoga članka određuje se sukladno članku 17. stavku 4. ovoga Pravilnika.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/15-01/64
Urbroj: 525-08/0478-17-34
Zagreb, 15. ožujka 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.